Expat, wanneer ben je het? CBS-rapport

In Berichten by robert

De term expats is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep buitenlandse werknemers ontbreekt, maar een aantal kenmerken wordt veelvuldig gebruikt. In een Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) onderzoek (25 pagina’s) worden deze kenmerken op een rij gezet en wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om expats in Nederland af te bakenen met de beschikbare integrale databestanden van het CBS.

Volgens de gemene deler van deze kenmerken is een expat iemand die in een ander land geboren en opgegroeid is, die doorgaans meer verdient dan een reguliere werknemer, vaak werkt bij een internationaal georiënteerd bedrijf, hooggekwalificeerd is, niet de intentie heeft zich permanent in Nederland te vestigen en zich niet of nauwelijks met Nederland(se waarden) identificeert.

In het CBS-onderzoek konden alleen de eerste twee kenmerken worden meegenomen bij het afbakenen van expats op basis van integrale CBS-gegevens. Expats zijn hierdoor niet exact af te bakenen op basis van de direct bij het CBS beschikbare integrale data. Dit artikel toont op basis van de wel beschikbare data de aantallen in het buitenland geboren werknemers met een hoog loon als grove benadering van het aantal expats. Deze mensen zijn in het buitenland geboren en kwamen als werkzame personen na hun 18e naar Nederland. Zij zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en bezitten niet de Nederlandse nationaliteit. Binnen vergelijkbare branches en leeftijdsgroepen behoort hun inkomen tot de 15, 25 of 35 procent meestverdienende. Buitenlandse werknemers die werken bij universiteiten en ziekenhuizen worden ongeacht de hoogte van hun inkomen gerekend tot de groep expats. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen varieert het aantal in het buitenland geboren werknemers met een hoog loon van 39,1 duizend tot 75,2 duizend personen. Deze groep is uitgesplitst naar persoonskenmerken, bedrijfstakken en regio.

Op basis van de beschikbare data zijn andere gemeenschappelijke kenmerken niet af te leiden. Zo is het niet precies af te leiden of iemand werkt bij een internationaal georiënteerd bedrijf. Ook informatie over opleiding is bij personen die op volwassen leeftijd naar Nederland zijn gekomen, niet integraal beschikbaar. Tot slot zijn sociaal-culturele variabelen, in dit geval de intentie om zich niet permanent te vestigen en identificatie met Nederland niet beschikbaar. In dit artikel worden suggesties aangedragen om deze hiaten in de toekomst op te vullen.

www.cbs.nl

hits=561=