Volmacht toch vernietigbaar wanneer lastgever wilsongeschikt is?

In Archiefby robert

Op onze weergave van het Cassatiearrest van 7 januari 2010 -dat besliste dat de lastgever de nietigheid kan vorderen van een rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld op een ogenblik waarop de lastgever feitelijk wilsonbekwaam is geworden (zie vorige aflevering), kwam een reactie van oud-notaris en voormalig schrijver in dit blad E. Kwakernaak. De heer Kwakernaak vindt het arrest onjuist en alleszins ongelukkig. Daar zijn wij het roerend mee eens. Hij is bovendien van oordeel dat de notaris de partijen op de hoogte moet brengen van de mogelijke vernietigbaarheid van de volmacht, maar dat, indien de partijen bewust zijn van het risico en toch aandringen op het verlijden en van de akte met volmachten, de notaris zijn ambt moet verlenen. “Een kreupel paard mag je ook verkopen”. Het is duidelijk dat bij vele gevallen van successieplanning, degenen die de nietigheid kunnen inroepen (de volmachtgever en zijn rechtsopvolgers) er meestal geen enkel belang bij hebben deze nietigheid op te werpen (bv. wanneer kort voor het overlijden een schenking van roerende goederen door een (wilsonbekwame) ouder aan zijn kinderen is gedaan. Wij kunnen ons aansluiten bij deze stelling. De gebrekkige overeenkomst wordt gesanctioneerd door een relatieve nietigheid. Wanneer de belanghebbenden naar alle waarschijnlijkheid de nietigheid niet zullen opwerpen, kan de volmacht worden aangewend, ook op een ogenblik waarop de lastgever niet meer wilsgeschikt is. Alleszins verdient het de voorkeur in de volmachten zeer duidelijk te stellen dat de volmacht ook kan worden aangewend wanneer de lastgever niet meer zelf kan optreden.
Voor het rechtsverkeer in het algemeen (denk aan alle koop-verkopen van onroerend goed die geschieden aan de hand van een volmacht) is het cassatiearrest wel een kwalijke zaak en totaal niet “praktijk-minded”.
hits=1= / id=1931=